مدل های آناتومی بدن انسان و حيوانات

مولاژ مغز

مولاژ چشم

مولاژ گوش 5 برابر اندازه طبیعی

مدل و مولاژ های بدن انسان و حيوانات

نيم تنه، اسکلت بدن،ماهيچه ها، مغز، چشم ، گوش، چشم، قلب، قفسه سينه، اندام حرکتی،دستگاه تنفس

مدل هاي حيوانات

مرغ، ماهی، گاو

مولاژ قلب

نوشته‌های تازه